چه ساده میگیریم کار شعر راچون ابزاری برای برکشیدن خویش و غرور و راه یافتن به کوره راهی، و چه دشوار است به قلمرو حقیقی شعر رسید، انجا که راستی و زیبائی و حقیقت و عشق و ترحم به شاعران خسته و غبار آلود و مجروح خوشامد میگویند

سه‌شنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۹۳

اسماعیل وفا یغمائی.بازنویسی و خوانشی تازه از ترانه قدیمی یکی یه پوله خروس. زنده یاد جواد بدیع زاده.با گرامیداشت یاد شاد روان جواد بدیع زاده

یــکــی یــه پــول خروس؛
ماما جون یکی یه پول خروس
بابا جون یکی یه پول خروس
آقایان یـکـی یـه پـول خروس؛ 
با ریش و عبا  و با عصای مخصوص
بر تخت نشسته گوئیا رستم و طوس
بابا جان یکی یه پول خروس
ماما جان یکی یه پول خروس
آقایان یکی یه پول خروس
**
به به، به به، به به
به به چه فقیهی
چه قشنگ است و ملوس
محبوب هر آنچه جانی و بی ناموس
بابا جان یکی یه پول خروس
آقایان یکی یه پول خروس
ماما جان یکی یه پول خروس
**
زندان و شکنجه فقر و دار آورده
آقایون صنعت کرده،
بابا جون خدمت کره،
برریش مبارکش زده پر طاووس 
بابا جان یکی یه پول خروس
آقایان یکی یه پول خروس
ماما جان یکی یه پول خروس
**
تا دلت بخواد جانی و دزد و کلکه
ای ملت لجوج
ای اجوج مجوج
دیگر مخور ازگرانی مرگ افسوس؛
بابا جان یکی یه پول خروس
آقایان یکی یه پول خروس
ماما جان یکی یه پول خروس
**
از روسیه و چین ات و آشغال میخره
کوچولو! اتمی ام داره
خون همه رو جوش میاره
کز صنعت او مات شود کل نفوس
بابا جان یکی یه پول خروس
آقایان یکی یه پول خروس
ماماجان یکی یه پول خروس
**
اما خود اون میدونه افسوس افسوس
یه روزی ملت پا میشه
شیخنا کله پا میشه
آزاد میشه مملکت کیکاووس
باز قوقولیقوقو قوقولیقوقو میخونه خروس
آزادی و شادی میکنن مردمو بوس
بابا جان یکی یه پول خروس
آقایان یکی یه پول خروس
ماماجان یکی یه پول خروس
--------------------------------------------------------------------------------
متن اصلی
یکی یک پول خروس
یکی یک پول خروس
از قند وشکر ساخته ام جوجه خروس
بابا جان یکی یک پول خروس
ماما(ن) جان یکی یک پول خروس
آقایان یکی یک پول خروس
به به به به به به
به به چه خروسی چه قشنگ است و ملوس
بابا جان یکی یک پول خروس
آقایان یکی یک پول خروس
ماما(ن) جان یکی یک پول خروس
آفتابه لگن گلاب شکر آوردم
آقایان! صنعت کردم بابا جان خدمت کردم
بر فرق عروسک زده ام پر طاووس
بابا جان یکی یک پول خروس
آقایان یکی یک پول خروس
ماما(ن) جان یکی یک پول خروس
وق وق صاحب و النگو و نی لبک ای
بچه لجوج ای اجوج مجوج
دیگر مخور از گرانی مرغ افسوس
بابا جان یکی یک پول خروس
آقایان یکی یک پول خروس
ماما(ن) جان یکی یک پول خروس
از این و از آن ...سماور بخرم کوچولو
سماور هم دارم ...بی آتش
جوشش میآرم
که از صنعت من مات شود کل نفوس
بابا جان یکی یک پول خروس
آقایان یکی یک پول خروس
ماما(ن) جان یکی یک پول خروس
یکی یه پول خروس به همراه ارکستر آلمانی در سال ۱۳۱۶ توسط بدیع زاده در آلمان ساخته شد.

هیچ نظری موجود نیست: