چه ساده میگیریم کار شعر راچون ابزاری برای برکشیدن خویش و غرور و راه یافتن به کوره راهی، و چه دشوار است به قلمرو حقیقی شعر رسید، انجا که راستی و زیبائی و حقیقت و عشق و ترحم به شاعران خسته و غبار آلود و مجروح خوشامد میگویند

پنجشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۹۱

دو سر قافان.اسماعیل وفا یغمایی

برگرد فقيهان چو وقيحان به طوافند
غم نيست ، گر ایمان نپذيرى، بشيافند!
اينان: همگى مومن و معصوم و مسلمان
باقى همگان كافرواصحاب خلافند
اينان: همگى تيغ درخشان خدايند
باقى همگان يكسره خالى چو غلافند
اينان: همگى مهبط اسرار الهى
باقى همگان بى خرد و ساده و صافند
اينان: همگى صاحب سر رشته به هر كار
باقى همگان گمشده در پيچ كلافند
اينان: همگى سمبلى از روح تواضع
باقى همه  اندر پى كبرند و به لافند
ای دل تو مخور غم که سر گنده ی صد راز
هر چند که تا حال همه زیر لحافند
روزی رسد و خلق بداند که فقیهان
هم از پس و هم پیش همی صاحب قافند!

هیچ نظری موجود نیست: