چه ساده میگیریم کار شعر راچون ابزاری برای برکشیدن خویش و غرور و راه یافتن به کوره راهی، و چه دشوار است به قلمرو حقیقی شعر رسید، انجا که راستی و زیبائی و حقیقت و عشق و ترحم به شاعران خسته و غبار آلود و مجروح خوشامد میگویند

چهارشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۹۴

و خویشتن را بنگر..... اسماعیل وفا یغمائیفراشدن
     و فراشدن
                تا خداشدن  
بر پلکانی از جمجمه و جسد
و دروغ و دریوزگی و خفت و خطا
بر آخرین پله 
آینه ای ایست اما
فراتر از «جام جهان نما» که  «آینه ی جان نما»
 در آن بنگر
   و خویشتن را بنگر
                         ابلیس را.....

چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴هیچ نظری موجود نیست: