چه ساده میگیریم کار شعر راچون ابزاری برای برکشیدن خویش و غرور و راه یافتن به کوره راهی، و چه دشوار است به قلمرو حقیقی شعر رسید، انجا که راستی و زیبائی و حقیقت و عشق و ترحم به شاعران خسته و غبار آلود و مجروح خوشامد میگویند

سه‌شنبه، تیر ۲۳، ۱۳۹۴

اگر روزی واقعا انقلاب شد اسماعیل وفا یغمائی


اگر روزي انقلاب شد
اگر روزي واقعا انقلاب شد!
يعني خورشيد با شيطنت از لب بام سوت كشيد
و در همه جا زنجيرها پژمردند و خاكستر شدند
و باد خاكستر زنجيرها را با خود برد،
بعد از آنكه خوب گريه كرديم
و بعد از آنكه خوب خنديديم
بعد از آن كه خوب بوسيديم و خوب رقصيديم
بعد از آنكه از خوشحالي
ديوارها را به كله هامان كوبيدبم
و جيغ كشان ظروف چيني را شكستيم
بعد از آنكه همه چيز را به هم ريختيم
و همه چيز را مرتب كرديم،
يادمان باشد
يادمان باشد بعد از آن به سراغ همديگر برويم.

***
يادمان باشد!
يادمان باشد پيش از مجازات دشمنان مردم ـ قاتلان ـ
در ميدان بزرگ ميهن،
به سراغ همديگر برويم،

در تمام خانه ها
در تمام محله ها
و در تمام شهرها
به سراغ همديگر برويم
به سراغ كله هاي همديگر!
يادمان باشد
با چكش و پتك و هر ابزاري كه لازمسنت
به سراغ قفلهاي كهنه اي برويم
كه بر دربهاي زنگ زده، زده شده است
هر طور كه شده
قفلها را باز كنيم
با چكش!
با پتك !
با پيچ گوشتي و انواع آچارها !
و اگر باز نشد
ديناميتها و نارنجكها كه هست !
همانها كه با آنها با قاتلان جنگيديم
از آنها استفاده كنيم
قفل ها را منفجر كنيم
و رقصان و آواز خوانان و سوت زنان
وارد كله هاي همديگر شويم
با كيسه هاي زباله متواضع
و جاروهاي شاد شيطان
و دستمالهاي كنجكاو گرد گيري
و سطلهائي آب زلال ساده
و ضد عفوني كننده هاي جدى !،
و سوت زنان و آواز خوانان
جارو كنيم!
جارو كنيم تاريكي ها را
جارو كنيم كوته بيني ها را
جارو كنيم كثافتها را
جاروكنيم مترهائي را كه اندازه انديشه را مي سنجند
و اره هائي را كه قد فكررا قانوني و شرعي مي كنند،
جارو كنيم كاردهاي عتيق احمق دگم‌ها را
تبرهاي خونين و مرگبار سنت‌هاي مزاحم را
و رنده ها ئي كه نگاهها را به اندازه و معقول مي كنند،
جارو كنيم قفسها ي مخصوص قلبها را
تله هاي ويژه اراده آزاد انساني را
با پنيرهاي سكسي چشمك زن،
و تورهاي مخصوص آرزوها رابا كوسه هاي منتظر در درون آن،
جارو كنيم عينكهائي را كه بر بينائي حماقت مي افزايند
و سمعكهائي را كه كمك مي كنند صداي سكوت را قويتر بشنويم

***
سوت زنان و آواز خوانان
ادامه دهيم و جارو كنيم،
جارو كنيم قوطي هائي را كه مقدسين در آنها ريده اند!
ــ با نهايت خلوص و اعتقاد ــ
و در قفسه هاي كله ها رديف كرده اند،
جارو كنيم دستمالهائي را كه با آنها ماتحت شان را پاك كرده اند
در اوج آرامش و رضايت،
و در كمال محبت به ما هديه داده اند تا با آنها اشكهايمان را پاك كنيم،
جارو كنيم كاپوتهائي را كه هنگام تجاوز به قلبها به كار گرفته شده اند،
جارو كنيم كتابهائي را كه بوي ادرار مي دهند
زيرابا ادرار تحرير شده اند،
جارو كنيم پتكها و سندانهاي زنجير سازطلائي را را،
جارو كنيم بطري هاي زهرهاي پنج ستاره آسماني را
با باندرولهائي مطمئن
واجازه نامه شرعي اداره بهداشت نظارت بر مواد غذائي ملكوتي
كه با آنها روياهاي مان را مسموم
ريه هايمان را فلج
و ادراكمان رامعلول و شهامت ‌مان را مغلوب ميكرديم.
تجربه كافيست دوستان !
جارو كنيم همه را
و در كيسه هاي زباله بريزيمشان
و آنگاه پنجره هاي كله ها را باز كنيم
رو به خورشيد و هواي تازه آينده
رو به افقهاي نو و روشن
رو به دانستن
و هرگزديگر پنجره هاي كله ها را نبند يم
و پس از آنكه دست در دست و دوشادوش
در درون كله هاي تميز شده رقصيديم و آواز خوانديم
راه بيفتيم
از محله ها و از شهرها و از همه جا رو به سوي ميدان بزرگ ميهن
با ارابه هاي زباله
و ارابه هاي زباله اي كه آخوندها را مي آورند
و در ميدان بزرگ ميهن
آنجا كه در برابر تمام جهان
آزادي و انسانيت و ترحم داورند
درميان زباله ها زباله ها را به آتش بكشيم
اگر!
روزي!
واقعا! انقلاب شد
!.

La fete du feu
Si un jour reelement
La revolution a eu lieu
Que le soleil avec malice brille du haut du toit
Et partout
Les chaines fletrissent et se transforment en cendres
Et le vent les emporte
Apres que nous ayons bien pleure
Apres que nous ayons bien ri
Apres que nous ayons bien emrasse
Et bien danse
Qu’apres la joie nous ayons tape la tete contre les murs
Et en criant nous ayant casses les vaisselles en porcelaine
Apres que nous ayons tout mele
Et nous avons tout range
N’oubliez pas
D’aller a la rencontre les uns des autres.
N’oubliez pas avant de punir les enemis – les assassins –
sur la grande place de la patrie
nous allions a la rencontre les uns des autres
dans toutes les maisons, dans tous les quartiers
et dans toutes les villes
nous allions a la rencontre les uns des autres
a la rencontre des tetes les uns et des autres
avec le marteau et… et tout le materiel qui sera necessaire
allons a la rencontre des vieux cadenas qu’ils ont accroches aux portes rouillees de nos tetes
de toutes manieres possible
Ouvrons les cadenas des esprits
Avec le marteau
Avec le…
Avec le tournevis
Et avec toutes sortes de clefs
Et s’ils ne sont pas ouverts
Avec la dynamite et les grenades existantes
Les memes avec lesquelles nous combattions les assassins
Mettons-les a profit
Avec la dynamite, avec des bombes, avec des grenades, explosions de cadenas
Et en dansant, en chantant et en sifflant
Entrons dans les tetes l’un de l’autre
Avec les sacs de poubelles et les balais
Et les chiffons de depoussierage
Et l’eau limpide
Et tous les produits desinfectants,
En sifflant et en chantant
Balayons
Balayons les tenebres
Les immondices
Et les bassesses « couta bini »
Balayons les instruments qui mesurent les pensees
Balayons les mots qui donnaient une legitimite a la structure de la pensee
Balayons les couteaux antiques des dogmes
Balayons les haches ensanglantees des traditions saintes et qui amenent la mort
Balayons les rabots qui rendaient notre vue convenables
Balayons les cages
Et les filets.

Et en sifflant et en chantant
Continuons et balayons
Balayons les boites dans lesquelles les saints ont defeque
Et qu’ils on rangees dans nos tetes
Balayons les mouchoirs avec lesquelles ils on nettoye leur derriere et dont il nous ont fait cadeau
Balayons les preservatifs qu’ils n’ont pas utilise lors du viol de nos cœurs et que nous avons apprecie
Balayons les livres qui sentent l’urine
Car ils on ete ecrit avec urine
Balayons les marteaux et les enclumes qui on servi a fabriquer les chaines
Balayons les bouteilles de poison venu du ciel avec lesquelles nous avons empoisonne nos reves

Balayons tout
Et jetons-les dans les sacs poubelles
Et puis ouvrons les fenetres de nos tetes
Vers le soleil
Vers l’air frais
Vers le futur, pour les choses nouvelles
Et ne fermons plus jamais les fenetres de nos tetes
Et puis mettons-nous en marche avec une danse gaie et folle, avec les tetes propries
De quartier en quartier
De ville en ville
Vers la grande place de la patrie avec les chariots de poubelles
Et que les chariots qui remorquent les voleurs et les assassins
Et dans la grande place de la patrie
L’endroit ou la liberte et l’humanite font la justice
Au miilieu des ordures
Incendions les ennemis du peuple,
Si un jour reelement la revolution a eu lieu

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بسیار شجاعانه ، تابوشکنانه ، همه فهم و با هیبت، شعری چنین زیبا. شعری عمیق مناسب احوال ما انسانهای قفل شده در قرون و اعصار ولی با آرایش و ظاهری مدرن.