چه ساده میگیریم کار شعر راچون ابزاری برای برکشیدن خویش و غرور و راه یافتن به کوره راهی، و چه دشوار است به قلمرو حقیقی شعر رسید، انجا که راستی و زیبائی و حقیقت و عشق و ترحم به شاعران خسته و غبار آلود و مجروح خوشامد میگویند

پنجشنبه، دی ۲۸، ۱۳۹۱

هذیان.... اسماعیل وفا یغمائی
هذیان....
اسماعیل وفا یغمائی

به خوابم یا به بیداری
به مستی ام یا هشیاری...
**
می پنداشتم
می پندارم
دو ستاره اند بر فراز قله دور دست
در این شب ظلام ظلم
و زمان با دندانهای زنگ زده اش
تازان
 بر گورستانها و مردگان
و آبریزگاهها و افتخارات.


می پنداشتم
می پندارم
از پس این پنجره ی یخزده ی تنها
دو ستاره اند بر فراز قله دور دست
و بر فراز قله دور دست
آنجا که می بایست خورشید بر اید
ماده کفتار پیر استاده است
و وای اگر ماده کفتار پیر استاده و روان باشد
باجسدی دیگر بر دندان
کشان کشان
تا گریوه ای و غاری و گوری پنهان
در میان کوهساری از استخوان و گیسوان
 و ناخن و دندان
ودلهای دریده شده........به خوابم یا به بیداری
به مستی ام یا هشیاری...
می پنداشتم
می پندارم
دو ستاره اند بر فراز قله دور دست......
15.1.2023

هیچ نظری موجود نیست: