چه ساده میگیریم کار شعر راچون ابزاری برای برکشیدن خویش و غرور و راه یافتن به کوره راهی، و چه دشوار است به قلمرو حقیقی شعر رسید، انجا که راستی و زیبائی و حقیقت و عشق و ترحم به شاعران خسته و غبار آلود و مجروح خوشامد میگویند

سه‌شنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۹۲

نگران مباش! اسماعیل وفا یغمائینگران مباش!

اسماعیل وفا یغمائینه غرش سواران 
نه انبوهی پیادگان
نه باران تیر کمانداران
نه ارابه های لبریز سکه و ساطور
ونه.....
نگران نباش
نه تو شکست خواهی خورد
و نه من
***
نه غرش سواران
نه انبوهی پیادگان
نه باران تیر کمانداران
نه ارابه های لبریز سکه و ساطور
ونه.....
نگران نباشم
نه تو پیروز خواهی شد ونه من
***
نگران نباش و نگران نباشم
جنگی است  نه میان من و تو
که میان دروغ و حقیقت
که میان روشنائی و ظلمت
که میان شرافت و رذالت
ما تنها جبهه خود را انتخاب میکنیم
کمر میبندیم
و می نگریم
پیروزی حقیقت را
بر استخوانهای خرد شده دروغ
و بر آمدن بامداد را
هنگام که رذالت  زانو زده است
نگران مباش
ما تنها جبهه خود را انتخاب میکنیم
***
نه غرش سواران
نه انبوهی پیادگان
نه باران تیر کمانداران
ونه  ...

ششم اوت 2013

هیچ نظری موجود نیست: