چه ساده میگیریم کار شعر راچون ابزاری برای برکشیدن خویش و غرور و راه یافتن به کوره راهی، و چه دشوار است به قلمرو حقیقی شعر رسید، انجا که راستی و زیبائی و حقیقت و عشق و ترحم به شاعران خسته و غبار آلود و مجروح خوشامد میگویند

پنجشنبه، دی ۱۹، ۱۳۹۲

نگران مباش! اسماعیل وفا یغمائینگران مباش!
اسماعیل وفا یغمائی

نه غرش سواران
نه انبوهی پیادگان
نه باران تیر کمانداران
ونه.....
نگران نباش
نه تو شکست خواهی خورد
 و نه من
***
نه غرش سواران
نه انبوهی پیادگان
نه باران تیر کمانداران
ونه.....
نگران نباشم
نه تو پیروز خواهی شد
***
نگران نباش و نگران نباشم
جنگی است میان دروغ و حقیقت
میان روشنائی و ظلمت
میان شرافت و رذالت
ما تنها جبهه خود را انتخاب میکنیم
و می نگریم
پیروزی حقیقت را
بر استخوانهای خرد شده دروغ
و بر آمدن بامداد را
هنگام که رذالت زانو زده است
نگران مباش
ما تنها جبهه خود را انتخاب میکنیم...
ششم اوت 2013

هیچ نظری موجود نیست: