چه ساده میگیریم کار شعر راچون ابزاری برای برکشیدن خویش و غرور و راه یافتن به کوره راهی، و چه دشوار است به قلمرو حقیقی شعر رسید، انجا که راستی و زیبائی و حقیقت و عشق و ترحم به شاعران خسته و غبار آلود و مجروح خوشامد میگویند

شنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۹۳

سئوال اسماعیل وفا یغمائیکبوتران بر شاخه ها خاموشند
در دعوای شغال و روباه
آلترناتیو کیست؟


روباه میجنگد با زخمهای کبوتران
با زخمهای ،ما بر تنش
و دمب سرخ برافراشته اش چون:
 «پرچم سرخ انقلاب
میدرخشد چو آفتاب»
با شغال که دشمن اوست
که دشمن کبوتران است
و مشروعیت اوست
 ومیتواندهر کبوتر نافرمان را
به او منسوب کند.
**
در دعوای شغال و روباه
آلترناتیو کیست؟
کبوتران بر شاخه ها خاموشند
و خورشید نرمک نرمک بالا می آید
بر فراز دمب سرخ برافراشته هزار آهنگ 
چون عقابی گشوده بال....
26 ژوئیه 2014

هیچ نظری موجود نیست: