چه ساده میگیریم کار شعر راچون ابزاری برای برکشیدن خویش و غرور و راه یافتن به کوره راهی، و چه دشوار است به قلمرو حقیقی شعر رسید، انجا که راستی و زیبائی و حقیقت و عشق و ترحم به شاعران خسته و غبار آلود و مجروح خوشامد میگویند

دوشنبه، آبان ۰۶، ۱۳۹۲

شهر من باز به گل بشکفی و روح بهار. غزل اسماعیل وفا یغمائی

زمزمهٌ پاییزی
اسماعیل وفا یغمائی
شهرمن! باز به گل بشکفی و روح بهار
چنگ خواهد زد سرمست پس ازاین شب تار
گل من! باز از این خاک برآیی هر چند
خاک من باشد در باد وزان همچو غبار
خاک من! باز شوی پاک تو در گریه  شوق
زین همه خون وشوی شاد و زشبنم سرشار
وه که د رگریهٌ خود غرقه شوم در لبخند
گرچه دارم به جگر آتش و برچشمان خار
و به چشمان تو سوگند که از سر مستی
پای از سر نشناسم من و در از دیوار
چو به یاد آورم ای یار که می رخشد مست
به سحرگاهی گمگشته، در این شهر و دیار
شهر در بوسه و بوسه به لب و لب در تب
کوچه در هلهله وشادی وگل بر دیوار
شهر من! دیشب از خواجه شیرازی تو
که به دامان تو رخشید   چو دٌری شهوار
به تفآل زتو پرسیدم و از عالم عشق
این چنین گفت مرا راز وعیان کرد اسرار
شکر ایزد که به اقبال کله گوشه  گل
نخوت باد دی آخر شده وشوکت خار.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

ناز شستت نازنین شاعر. دستت را باید بوسید!

آه از این روزگار

ناشناس گفت...

اون که گفته بود اسم این غزل را غزل پنجی و دهی می توانی بگذاری، تعلقش به فرقه متکبّرین واضح است. اگر منظورش این بوده است که شاعر آدم بیکاری و ول معطلی است و این غزل هم مناسب زندگی و اوقات همیشه در فراغت اوست - مثل ساعت پنجی و دهی که وقت توقف کار و «ساعت تنفس» در پایگاههای مجاهدین است- البته زر زیادی زده و به گمانم همان ض است قبلا گفته بود تمام نوارهای شعر یغمایی را بیرون ریخته، کسی که شخصیت و هویتیش چیزی جز یک «ضرطه» بشدت بویناک مثل یک سگ یا گربه مرده نیست. نیست. چون شاعر در پایان شعرش بیتی هم از حافظ آورده است من این یادداشت را با بیتی از حافظ تمام می کنم:
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید
گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
شعر دوست